Forretningsbetingelser

Oplysning i henhold til Servicedirektivet og bekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2006 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom

Erhvervs- og Byggestyrelsen er ressortmyndighed for ejendomsmæglerbranchen. Ejendomsmægler er en beskyttet titel, hvorfor titlen kun må benyttes af personer, der er registrerede i Erhvervs- og Byggestyrelsens ejendomsmæglerregister.

Forsikring

DAL Erhvervsmægler har tegnet ansvars- og garantiforsikring, der gælder ved formidling af fast ejendom i hele verden. Forsikringen er tegnet ved Tryg gennem Dansk Ejendomsmæglerforening.

Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

DAL Erhvervsmægler er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter DAL Erhvervsmægler til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal alle klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag eller i forbindelse medd køb eller leje af en ejendom. I fornødent omfang skal vises dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold i form af kopi af tegningsudskrift fra Erhvervs- & Selskabsstyrelsen.